ANUNȚ LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ – organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: ”Servicii de informare și publicitate și materiale publicitare în cadrul proiectului [email protected] Sanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borsa si Viseu de Sus

Asociatia Start pentru Performanta informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct serviciile menționate mai sus și ii invită să depună ofertă la achiziția directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: ”Servicii de informare și publicitate și materiale publicitare în cadrul proiectului [email protected] Sanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borsa si Viseu de Sus, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Capital  Uman 2014 – 2020.

 

Valoarea estimată a contractului este 10666.66 lei, fără T.V.A.

 

Vor fi consultate următoarele coduri CPV:

79341000-6 Servicii de publicitate

22462000-6 Materiale publicitare

 

Ofertele se transmit în Catalogul de produse/servicii/lucrari din SEAP până cel târziu la data de 09.04.2019 ora 12:00 cu notificarea autorității contractante prin transmiterea unui e-mail pe adresa [email protected] , în care se va specifica denumirea societății și codul poziției din catalog, aferent achiziției de care sunteți interesat.

Totodată ofertele se vor transmite cu adresă înregistrată și la sediul autorității contractante, Str. Simion Barnutiu nr. 52,  judetul Maramures, , până la data de 09.04.2019 ora limită 12:00, cu mențiunea ”Servicii de informare și publicitate și materiale publicitare în cadrul proiectului „[email protected] Sanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borsa si Viseu de Sus, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Capital  Uman 2014 – 2020.

 

Oferta depusă la sediul autorității contractante (va cuprinde:

  1. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – Anexa 1;
  2. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile – Anexa 2;
  3. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile – Anexa 3;
  4. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile – Anexa 4;
  5. Propunerea financiară: va fi întocmită la valoarea totală a serviciilor în lei fără TVA și va cuprinde:

a) Formularul de ofertă – Anexa 5;

b) Centralizatorul financiar (Anexa la Formularul de ofertă) defalcat pentru fiecare activitate de informare şi publicitate descrisă în caietul de sarcini.

6.Modelul de contract semnat şi ştampilat pe fiecare pagină –Anexa 6;

7.Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data limită de depunere a          ofertelor, pe lângă Tribunalul în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea persoana juridică, din care să rezulte ca operatorul economic este legal constituit, deţine codul CAEN necesar prestării serviciilor/furnizării produselor, iar acesta este autorizat;

8.Propunerea tehnică detaliată pentru fiecare activitate în parte, care va avea la bază Manualul de identitate vizuală 2014 – 2020 (anexa la caietul de sarcini), cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini;

Ofertantul are obligaţia de a depune informaţii cu privire la partea/părţile din contract pe care are eventual, intenţia să le subcontracteze, dacă este cazul, precum și acordul de subcontractare.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut în lei, fara T.V.A.

Valabilitatea ofertei: 30 zile calendaristice.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă autoritatea contractantă și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul) cu condiția prezentării documentelor solicitate prin prezentul anunț la Centrul de Informare Cetățeni.

Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse/servicii/lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 43 – 46 din HG nr. 395/2016.

Clarificări cu privire la prezentul anunț pot fi obţinute în urma solicitărilor primite în scris pe

e-mail: [email protected]

Descarca: Anunt la achizitia directa

Descarca: Caiet de sarcini

Descarca: Anexa 6 -Contract (propunere) serv de informare si publicitate

Descarca: modele de formular

Close Menu